Dự án Tiêu biểu

Một số dự án tiêu biểu của Tâm Phát

Dự án Jig Uốn V5-TMV

Dự án Tủ điều khiển dây chuyền

Dự án Tủ phân phối nguồn TMV

Tủ phân phối nguồn tổng